Životopis

Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce. 

Mgr.Art Michal Mesjar

sa narodil 29. 9. 1982 v Bratislave. Základné hudobné vzdelanie dostal na Základnej umeleckej škole na Štefánikovej ulici 6 v Bratislave. Po úspešnom ukončení pokračoval ďalej v štúdiách na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave v odbore hra na organe u Mgr.art Mareka Vrábla, a taktiež v hre na klavíri u Mgr. Edity Toperczerovej. Počas štúdia na konzervatóriu sa, v rokoch 2000 a 2002, zúčastnil medzinárodnej súťaže mladých organistov v Opave. Zúčastnil sa prehliadky mladých slovenských organistov na Slovensku. Po úspešnom ukončení konzervatória absolvoval interpretačné kurzy organovej hry na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne u profesorky Kamily Klugarovej a seminár k organovej interpretácii s Ben van Oostenom vo Viedni.

Od roku 2004 do roku 2008 bol študentom Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V odbore hra na organe ho viedol doc. Imrich Szabó, ArtD. Témou teoretickej bakalárskej práce i umeleckého výkonu bola Interpretačná problematika variácií na "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" od Franza Liszta. Diplomová práca i umelecký výkon magisterského štúdia boli venované prelúdiám a fúgam weimarského obdobia Johanna Sebastiana Bacha.

Od roku 2007 pôsobí ako korepetítor a učiteľ hry na klavír na Základnej umeleckej škole v Devínskej Novej Vsi a v období 2008/2009 vyučoval aj hru na organe.

V auguste 2007 účinkoval na hudobnom festivale Revúcke augustové koncerty (RAK) v Revúcej. Pripravil tiež dramaturgiu pre rovnomenný hudobný festival v roku 2008. V auguste 2007 a v auguste 2008 predniesol organové recitály na Sobotských dňoch starej hudby v kostole Sv. Juraja v Spišskej Sobote. V roku 2008 sa tiež podieľal na reštaurátorských prácach na najstaršom zachovalom organovom pozitíve v Slovenskej republike (1698) v Kostole Navštívenia Panny Márie v Mokrej Lúke.

Francúzsky skladateľ Jean Paul Verpaux mu venoval druhé zastavenie z cyklu "14 brêves pour le Chemin de Croix".

V decembri 2009 absolvoval viacero koncertov v chrámoch po celom Slovensku so zameraním na duchovnú hudbu. Koncerty organizovala a realizovala Harmonia Seraphica pod vedením Jaroslava Pehala. Spolupracoval tiež s Rastislavom Kocánom, Katarínou Meliškovou, Michaelou Kuštekovou , Pavlom Oravcom, Zuzanou Rahlovou, Katkou Krčmárovou, Alenou Jurčáckovou a Lujzou Ďurišovou.

V rokoch 2013/2014 pôsobil aj ako korepetítor tanca na Súkromnom Tanečnom Konzervatóriu Dušana Nebylu v Trnave, kde si zdokonalil svoje schopnosti improvizácie a spoznal nuansy baletného tanca. Od roku 2014 pôsobí v baletnom štúdiu Tepsirchoré v Petržalke. V auguste 2015 nahral svoje druhé CD pod názvom Fantasia.  V priebehu roku 2016 nahral dvoj-CD pod názvom Miniatures a Short preludes.M.A. Michal Mesjar was born on 29th September 1982 in Bratislava. He received his basic music education at the Music School on Štefanik Street No.6 in Bratislava. Having successfully accomplished the course he continued further with his studies at Church School of Music (Conservatoire) in Bratislava specializing in playing both the organ and the piano under the supervision of M.A. Marek Vrabel and M.A. Edita Toperczerova respectively. In 2000 and 2002 during his conservatoire studies Michal Mesjar took part in Petr Eben International Organ Competition of young organists in Opava as well as in Regard of young Slovak organists. After graduating from the conservatoire he attended the course of Interpretation of organ music at Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno (JAMU in Brno) headed by Prof. Kamila Klugarova and a seminar on organ interpretation with Ben van Oostenom in Vienna.

Between the years 2004 and 2008 studied Organ at the Academy of Performing Arts in Bratislava headed by Doc. Imrich Szabó, ArtD. The topic of his final bachelor's dissertation and artistic performance was 'Interpretation Problems of 'Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen' variations by Franz Liszt'. The master's dissertation and artistic performance were dedicated to preludes and fugues by Johann Sebastian Bach from the Weimar period.

Since 2007 Michal Mesjar has been employed as a piano accompanist and teacher at the Music School in Devinska Nova Ves and in years 2008/2009 he also worked as an organ teacher.

In August 2007 he performed at the music festival 'August Concerts of Revuca' (RAK) together with outstanding Slovak soloists such as Anna Predmerska-Zurikova, Marian Lapšansky or Miroslav Dvorsky. A year later he himself conducted the production of the RAK festival. In August in years 2007 and 2008 Michal Mesjar gave organ recitals at 'Days of medieval music' in St. George's Church in Spisska Sobota. In 2008 he participated in restoration works of the oldest preserved positive organ in the Slovak Republic (1698) in the Church of Visitation of the Blessed Virgin Mary in Mokra Luka.

In cooperation with parish representatives and the mayor of Tekovska Breznica Michal Mesjar prepared Advent Concerts in the Roman Catholic Church of the Birth of Virgin Mary in Tekov in December 2008. He, Andrej Štafur and Jan Gabčo held organ recitals of works by old masters such as Bach, Froberger, Pachelbel, Segert, Boellmann and others.

Since 2008 he has been interpreting pieces by Bach, Mendelsohn Bártholdy and Léon Boellmann in concerts at various festive occasions in the Church of the Holy Spirit in Devinska Nova Ves.

The contemporary French music composer Jean Paul Verpeaux dedicated Station II from his "14 breves pour le Chemin de Croix" to Michal Mesjar.

In December 2009 he played in numerous concerts in churches and cathedrals around Slovakia presenting spiritual music. The concerts were organized by Harmonia Seraphica headed by Jaroslav Pehal. He also cooperated with Rastislav Kocan, Katarina Meliskova, Michaela Kustekova, Pavol Oravec, Zuzana Rahlova, Katka Krcmarova, Alena Jurcackova and Lujza Durisova.

During the period of 2013-2014 Michal Mesjar was employed as a piano accompanist at the Dusan Nebyla Dance Conservatory in Trnava (Sukromne tanecne konzervatorium Dusana Nebylu), where he improved his ability to improvise and learned nuances of ballet dancing. Since 2014 he is teaching at the ballet studio Terpsichore in Bratislava-Petržalka.

M.A. Michal Mesjar Er wurde am 29.9.1982 in Bratislava geboren. Die Musikbildung erwarb er an der Musikgrundschule in der Štefánik-Straße 6 in Bratislava. Nach dem erfolgreichen Abschluss setzte er das Studium an dem Kirchenkonservatorium in Bratislava die Fachrichtung das Orgelspiel beim Lehrer Mgr. art Marek Vrábel und zugleich das Klavierspiel bei der Lehrerin Mgr. Edita Toperczerová, fort. Während des Studiums am Konservatorium nahm er in den Jahren 2000 und 2002 an dem internationalen Wettbewerb der jungen Orgelspieler in Opava teil. Nach dem Absolutorium des Konservatoriums absolvierte er Interpretationskurse des Orgelspiels an der Janáček-Akademie der musischen Künste in Brno bei der Professorin Kamila Klugarová und ein Seminar zur Orgelinterpretation mit Ben van Oosten in Wien.

Von 2004 bis 2008 war er Student an der Hochschule der musischen Künste in Bratialava. Er studierte die Fachrichtung Orgelspiel unter der Leitung von Doc. Dr. Imrich Szabó. Das Thema seiner theoretischen Bakkalaureatarbeit und seiner künstlerischen Leistung war die Interpretationsproblematik der Variationen "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" von Franz Liszt. In seiner Diplomarbeit und in der künstlerischen Leistung des Magistersstudiums analysierte er die Präludien und Fugen der Weimarer Periode von Johann Sebastian Bach.

Seit 2007 unterrichtet er die Korrepetition und das Klavierspiel an der Musikgrundschule in Devínska Nová Ves. In den Jahren 2008/2009 lehrte er auch das Orgelspiel.

Im August 2007 spielte er auf den Musikfestspielen "Revúcaer Augustkonzerte (RAK)" in Revúca, auf denen auch die bedeutenden slowakischen Künstler - Anna Predmerská-Zuríková, Marián Lapšanský, Miroslav Dvorský auftraten. Er bereitete gleichzeitig die Dramaturgie für das gleichnamige Festival im Jahre 2008 vor. Im August 2007 und im August 2008 trug er Orgelrecitale an den Sobotaer Tagen der alten Musik in der Kirche des heiligen Georg in Spišská Sobota vor. Im Jahre 2008 hatte er einen Anteil an den Restauratorarbeiten der ältesten instandgehaltenen Orgel in der Slowakischen Republik (1698) in der Kirche der Mariä Heimsuchung in Mokrá Lúka.

Im Dezember 2008 bereitete er die Tekover Adventkonzerte in der römisch-katholischen Kirche der Mariä Geburt in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und dem Pfarrer der Pfarrgemeinde in Tekovská Breznica vor. Er wirkte aktiv mit Andrej Štafura und Ján Gabčo mit. Sie spielten die Orgelrecitale von Bach, Froberger, Pachelbel, Segert, Boellmann und andere alte Meister.

Seit 2008 wirkte er in den Konzerten bei verschiedenen festlichen Gelegenheiten in der Kirche des Heiligen Geistes in Devínska Nová Ves. Es erklangen die Werke von Bach, Mendelsohn Bartholdy und Léon Boellmann.

Der zeitgenössische französiche Musikkomponist Jean Paul Verpeaux schenkte ihm das 2. Ständchen aus "14 breves pour le Chemin de Croix".

Im Dezember 2009 absolvierte er mehrere Konzerte in den Kirchen der ganzen Slowakei mit dem Orientieren auf die geistliche Musik Die Konzerte organisierte Harmonia Seraphica unter der Leitung von Jaroslav Pehal. Er arbeitete auch mit Rastislav Kocán, Katarína Melišková, Michaela Kušteková, Pavol Oravec, Zuzana Rahlová, Katka Krčmárová, Alena Jurčácková und Lujza Ďurišová zusammen.

Im Schuljahr 2013/2014 arbeitete er als Tanzbegleiter in Trnava, wo er perfektionierte seine Fähigkeit zu improvisieren und kennte die Nuancen des Ballets. Seit 2014 arbeitet er in der Ballettstudio Tepsirchoré in Petržalka.

učiteľ klavíra Michal Mesjar Bratislava, Organista , Organist