Nadšení muzikanti OZ

Občianske Združenie - podporte nás prosím 2% 

Dve percentá z dane na Pravda.sk

      Náš najnovší CD projekt 2023

Michael Schütz -  Pop crossover   


1. The Beginning (M. Mesjar/N. Šurinová)

2. Salsa Creek (T. Rojček)

3. Journey to Brazil (T. Rojček/L. Pintérová)

4. Impressions (M. Mesjar)

5. Mike ´s blues (T. Rojček)

6. Once again (M. Mesjar/N. Šurinová)

7. The Tramp (T. Rojček)

8. Heart jump (T. Rojček /L. Pintérová)

9. Sentimental Thoughts (T. Rojček)

10. Straight ahead (M. Mesjar/N. Šurinová)

11. Ich steh an deiner Krippen hier (T. Rojček)

12. Community (M. Mesjar/N. Šurinová)

13. Thumb jump (T. Rojček)

14. Without you (M. Mesjar/L. Pintérová)

15. Stay tuned (M. Mesjar/T. Rajnoha) Bonus track


Michal Mesjar: Organ, Piano 

Tomáš Rojček: Piano

Lucia Pintérová: Flute

Nikoleta Šurinová: Drums 

Timotej Rajnoha: Drums


Grapevine (Berg) 3,4,6,12,14,15

Kovadlina (Modra) 1,2,5,7,8,9,10,11,13

primTON (Berlin)

    ČOSKORO V PREDAJI 

 Objednávky posielajte na m.mesjar@gmail.com

                

        Domenico Zipoli  - Complete organ works 

 Domenico Zipoli : Sonate d'Intavolatura per Organo e Cimbalo, Op.1 (Complete organ works)

1. Sarabanda Katarzyna Zabielska  harfa 

2. Toccata in D minor 3. Quattro versi in D minor 4. Canzona in D minor 5. Quattro versi in C major 6. Canzona in C major 7. Quattro versi in F major 8. Canzona in F major 9. Quattro versi in E minor 10. Canzona in E minor 11. Quattro versi in G minor 12. Canzona in G minor 13. Toccata all'Elevazione in F major 14. Toccata all'post communio in F major 15. Toccata all'elevazione in C major 16. Toccata all'offertorio in C major 17. Pastorale in C major

18. Gigue Katarzyna Zabielska   harfa 

19. Violin sonata A major Olívia Kriváňová    husle , Barbora Klapalová violončelo

20. Tomáš Rojček - Hommage Zipoli Michal Mesjar organ - Katarzyna Zabielska harfa

       svetová premiéra 


Stanovy združenia občanov

podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p.

Článok I.

Názov, sídlo a ciele združenia

 • Názov združenia: Nadšení muzikanti, občianske združenie (ďalej v texte len "združenie")
 • Oficiálna skratka: Nadšení muzikanti, OZ
 • Sídlo združenia: Heyrovského 4637/5, 841 03 Bratislava IV Lamač

Článok II.

Ciele združenia

 • Hlavným poslaním občianskeho združenia Nadšení muzikanti, OZ je podpora a rozvoj mladých umelcov, zachovanie organovej tradície, uchovávanie hodnôt vážnej hudby na Slovensku, šíriť slovenskú kompozičnú školu doma aj v zahraničí.
 • Na plnenie tohto poslania združenie vykonáva tieto činnosti:
 • Zachovanie kultúrnych hodnôt
 • Podpora vzdelávania
 • Zriadenie a prevádzkovanie webového portálu
 • Propagovanie svojej činnosti a reprezentácia občianskeho združenia
 • Vyhotovovanie audio nahrávok - cd nosičov
 • Podpora a tvorba hudobných diel
 • Podpora slovenských hudobníkov, spevákov, skladateľov, interpretov, aranžérov, zvukárov, dizajnérov, fotografov, nahrávacích spoločností
 • Spolupráca s medzinárodnými umelcami, organizáciami, nahrávacími spoločnosťami
 • Získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom grantov, projektov z európskych agentúr, fondov, sponzorov na uvedené činnosti
 • Usporadúvanie koncertnej činnosti

Článok II.

Členstvo, práva a povinnosti členov. Členský príspevok.

 • Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
 • Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo. Členstvo v združení zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu, vylúčením príslušným orgánom združenia, zánikom združenia, alebo smrťou člena, resp. zánikom člena - právnickej osoby.
 • Členovia majú práva:
 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volení do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
 • Členovia majú povinnosti:
 • dodržiavať stanovy združenia,
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia podľa svojich možností,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Článok III.

Orgány združenia

 • Orgánmi združenia sú:
 • najvyšší orgán - členská schôdza,
 • štatutárny orgán - predseda.
 • Najvyšší orgán:
 • tvoria všetci členovia združenia,
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 • volí a odvoláva všetky ostatné orgány združenia,
 • schvaľuje plán činnosti združenia a rozpočet,
 • schvaľuje prijatie nových členov a vylúčenie členov,
 • rozhoduje o zániku združenia,
 • zvoláva ho štatutárny orgán, resp. nadpolovičná väčšina členov,
 • je uznášaniaschopný ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov,
 • Štatutárny orgán:
 • zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
 • zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene samostatne,
 • je volený na funkčné obdobie 5 rokov.

Článok IV.

Zásady hospodárenia

 • Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetok.
 • Zdrojmi majetku sú členské príspevky, dary, dotácie, granty, 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb a iné príjmy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými povoleniami.
 • V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmom činnosti podnikateľskú činnosti, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a stanovami.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

 • Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 9.2.2021

Napisali o nás : 

 Umelci a spolupracovníci našich projektov