Nadšení muzikanti OZ

Občianske Združenie - podporte nás prosím 2% 

Dve percentá z dane na Pravda.sk

1. Domenico Scarlatti – Sonáta K1 in d minor Chiantoni organ (Italy)

2.Johann Sebastian Bach – Air organ Peter Stankovič , Viktória Clary Kurthyová Saxophone (Slovakia)

3. Georg Fridrich Handel – Passacaglia Katarzyna Zabielska harfa (Poland)

4. Johann Sebastian Bach – Preludium E major Bwv 1006 Miroslava Šadláková guitar  (Slovakia)

5. Johann Sebastian Bach – Liebster jesu 3 min Adam Hvolka organ (Slovakia)

6. Johann Sebastian Bach – Sicilienne Bwv 1031 S. Stanka Cvancigerová flute , M. Michal Mesjar organ (Slovakia)

7. Johann Sebastian Bach – Ich ruf zu dir Bwv 639 A. Chaintoni organ (Italy)

 8. Johann Friedrich Franz Burgmüller  - Nocturne no. 1 V. Vladimír Ondrejčák , Blanka Pavlovicova Ondrejčáková (Slovakia)

9. Frederic Chopin – Fantasia- Impromtu Zita Slavičková piano (Slovakia)

10. Low Shao Ying - Dancing by the Stream for Flute, Oboe and piano (Singapure, Spain) Roberto Alvarez Flute, Audi Goh oboe, piano Low Shao Ying

11. Ilja Zeljenka – Musica Slovaka Mucha quartet (Slovakia)

12. Anton Petrík – Romanca pre organ a violončelo (Slovakia) Michal Mesjar, Karolina Hurayová

13. Low Shao Ying - Intermezzo For Flute And Piano 3 min.  Roberto Alvarez flute , piano Low Shao Ying (Singapure, Spain)

14. Mikhail Glinka – Nocturne f minor (Separation) M. Šadlákova guitar, T. Seniv flute (Slovakia, Ukraine)

15. Frzanz Schubert - Ave Maria Katarzyna Zabielska, Štefan Gálik, Joanna Tabaczek-Socha harp , violin , flute (Poland)

16. Low Shao Suan - Nocturno D flat (Singapure) Clarence LEE piano

17. Lefebure Wely - Sortie Es major Rišo Vörös organ (Slovakia) Low Shao Suan - Sunrise over the Rockies Tenor Trombone & Piano (Singapure)

18.Tomas Rojcek – Paradise Michal Mesjar organ , Barbora Šteflová hoboj (Slovakia, Czech)

19.Myroslav Skoryk: Melody Julia Roshko violin, Tomas Rojcek piano Tomáš Rojček – Paradise (Ukraine, Slovakia)


Austria (Grapevine studio - Berg) Germany (primTON) Slovakia (Kovadlina studio) Poland (B and B records - Niepomołice) Italy (La mantovana - Bergamo) Singapure (Yong Siew Toh Conservatory studio)

      Náš najnovší CD projekt 2023

Michael Schütz -  Pop crossover   


1. The Beginning (M. Mesjar/N. Šurinová)

2. Salsa Creek (T. Rojček)

3. Journey to Brazil (T. Rojček/L. Pintérová)

4. Impressions (M. Mesjar)

5. Mike ´s blues (T. Rojček)

6. Once again (M. Mesjar/N. Šurinová)

7. Heart jump (T. Rojček /L. Pintérová)

8. Sentimental Thoughts (T. Rojček)

9. Straight ahead (M. Mesjar/N. Šurinová)

10. Ich steh an deiner Krippen hier (T. Rojček)

11. Community (M. Mesjar/N. Šurinová)

12. Thumb jump (T. Rojček)

13. Without you (M. Mesjar/L. Pintérová) piano /flute

14. Stay tuned (M. Mesjar/T. Rajnoha) Bonus track


Michal Mesjar: Organ - Orgel, Piano - Klavier (1,4,6,9,11,13,14)

Tomáš Rojček: Piano - Klavier (2,3,5,7,8,10,12)

Lucia Pintérová: Flute - Flöte (3,7,13)

Nikoleta Šurinová: Drums - Schlagzeug (1,6,9,11)

Timotej Rajnoha: Drums - Schlagzeug (14)

Design(Photos): Juraj Koreň, Carmen Hammer

Recording producers: M. Mesjar, T. Rojček

CZ ECAV Petržalka - Kirche  


 Recording:

Grapevine (Berg) 4,6,11,13,14

Kovadlina (Modra) 1,2,3,5,7,8,9,10,12

primTON (Berlin)

    ČOSKORO V PREDAJI 

 Objednávky posielajte na m.mesjar@gmail.com

                

        Domenico Zipoli  - Complete organ works 

 Domenico Zipoli : Sonate d'Intavolatura per Organo e Cimbalo, Op.1 (Complete organ works)

1. Sarabanda Katarzyna Zabielska  harfa 

2. Toccata in D minor 3. Quattro versi in D minor 4. Canzona in D minor 5. Quattro versi in C major 6. Canzona in C major 7. Quattro versi in F major 8. Canzona in F major 9. Quattro versi in E minor 10. Canzona in E minor 11. Quattro versi in G minor 12. Canzona in G minor 13. Toccata all'Elevazione in F major 14. Toccata all'post communio in F major 15. Toccata all'elevazione in C major 16. Toccata all'offertorio in C major 17. Pastorale in C major

18. Gigue Katarzyna Zabielska   harfa 

19. Violin sonata A major Olívia Kriváňová    husle , Barbora Klapalová violončelo

20. Tomáš Rojček - Hommage Zipoli Michal Mesjar organ - Katarzyna Zabielska harfa

       svetová premiéra 


Stanovy združenia občanov

podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p.

Článok I.

Názov, sídlo a ciele združenia

 • Názov združenia: Nadšení muzikanti, občianske združenie (ďalej v texte len "združenie")
 • Oficiálna skratka: Nadšení muzikanti, OZ
 • Sídlo združenia: Heyrovského 4637/5, 841 03 Bratislava IV Lamač

Článok II.

Ciele združenia

 • Hlavným poslaním občianskeho združenia Nadšení muzikanti, OZ je podpora a rozvoj mladých umelcov, zachovanie organovej tradície, uchovávanie hodnôt vážnej hudby na Slovensku, šíriť slovenskú kompozičnú školu doma aj v zahraničí.
 • Na plnenie tohto poslania združenie vykonáva tieto činnosti:
 • Zachovanie kultúrnych hodnôt
 • Podpora vzdelávania
 • Zriadenie a prevádzkovanie webového portálu
 • Propagovanie svojej činnosti a reprezentácia občianskeho združenia
 • Vyhotovovanie audio nahrávok - cd nosičov
 • Podpora a tvorba hudobných diel
 • Podpora slovenských hudobníkov, spevákov, skladateľov, interpretov, aranžérov, zvukárov, dizajnérov, fotografov, nahrávacích spoločností
 • Spolupráca s medzinárodnými umelcami, organizáciami, nahrávacími spoločnosťami
 • Získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom grantov, projektov z európskych agentúr, fondov, sponzorov na uvedené činnosti
 • Usporadúvanie koncertnej činnosti

Článok II.

Členstvo, práva a povinnosti členov. Členský príspevok.

 • Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
 • Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo. Členstvo v združení zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu, vylúčením príslušným orgánom združenia, zánikom združenia, alebo smrťou člena, resp. zánikom člena - právnickej osoby.
 • Členovia majú práva:
 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volení do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
 • Členovia majú povinnosti:
 • dodržiavať stanovy združenia,
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia podľa svojich možností,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Článok III.

Orgány združenia

 • Orgánmi združenia sú:
 • najvyšší orgán - členská schôdza,
 • štatutárny orgán - predseda.
 • Najvyšší orgán:
 • tvoria všetci členovia združenia,
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 • volí a odvoláva všetky ostatné orgány združenia,
 • schvaľuje plán činnosti združenia a rozpočet,
 • schvaľuje prijatie nových členov a vylúčenie členov,
 • rozhoduje o zániku združenia,
 • zvoláva ho štatutárny orgán, resp. nadpolovičná väčšina členov,
 • je uznášaniaschopný ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov,
 • Štatutárny orgán:
 • zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
 • zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene samostatne,
 • je volený na funkčné obdobie 5 rokov.

Článok IV.

Zásady hospodárenia

 • Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetok.
 • Zdrojmi majetku sú členské príspevky, dary, dotácie, granty, 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb a iné príjmy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými povoleniami.
 • V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmom činnosti podnikateľskú činnosti, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia v súlade so všeobecnými záväznými predpismi a stanovami.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

 • Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 9.2.2021

Napisali o nás : 

 Umelci a spolupracovníci našich projektov